Polityka prywatności

Niniejszy dokument obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Firma FHU ZĄZEL ANDRZEJ ZĄZEL, właściciel serwisu internetowego http://www.zazelan.pl/ dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jej serwisu. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez serwis, przyjęty został dokument zwany Polityką Prywatności.

1. Użyte w Polityce Prywatności pojęcia oznaczają:

 • http://www.zazelan.pl/, my, nasze – FHU ZĄZEL ANDRZEJ ZĄZEL, ul. Św. Anny 40, 34-441 Niedzica/Kacwin.
 • Serwis Internetowy http://www.zazelan.pl/ (dalej także jako „Serwis” lub „Serwis Internetowy”) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.zazelan.pl/.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z usług serwisu internetowego jest firma FHU ZĄZEL ANDRZEJ ZĄZEL, ul. Św. Anny 40, 34-441 Niedzica/Kacwin.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących praw, prosimy o kontakt. Pytania dotyczące ochrony prywatności prosimy kierować na adres e-mail: iod@zazelan.pl

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej?

W związku z tym, że świadczymy różne usługi dla Użytkowników naszego serwisu internetowego przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. W celu przekazania jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje, odnosząc się do celu przetwarzania Państwa danych osobowych.

 • 3.1. Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu, ułatwienie korzystania ze stron Serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Serwisu

  Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Państwa aktywności w Serwisie, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Serwisu oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące historii wyszukiwania, Państwa adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

  Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 • 3.2. Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

  Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre Państwa dane osobowe podane w formularzach, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

  Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Klientem, opartych na rzetelności i lojalności.

4. jaki sposób dopasowujemy usługi do Państwa zainteresowań i preferencji?

Nasz serwis internetowy ma na celu jak najlepsze dopasowanie wszelkich komunikatów marketingowych do Państwa zainteresowań i preferencji (profilowanie). W celu przekazania jak najbardziej przejrzystej informacji poniżej opisujemy, na czym polega profilowanie.

 • 4.1. Rekomendowane produkty i usługi

  Rodzaj usług. Rekomendowane produkty i usługi z naszej oferty są prezentowane na naszej stronie, jak również w formie komunikatów marketingowych oraz przesyłane na podany adres email.

  Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Państwa dane osobowe dotyczące aktywności w serwisie, rejestrowane oraz przechowywane za pośrednictwem plików cookies.

  Prezentowanie rekomendowanych produktów i usług, a także innych komunikatów marketingowych oraz przesyłanie ich na adres email jest zgodne z rozsądnymi oczekiwaniami Użytkowników.

  Korzystamy jedynie z danych dotyczących Państwa aktywności w serwisie. Interesuje nas, jakich produktów i usług Państwo poszukują, które oferty spotkały się z zainteresowaniem, nie zaś to, co robią Państwo na innych stronach internetowych;

  Szanujemy Państwa wolę i ułatwiamy realizację praw. W tym celu zapewniamy możliwość łatwego wycofania zgód na otrzymywanie rekomendowanych ofert w formie powiadomień w aplikacji mobilnej, w przeglądarce internetowej oraz w wiadomościach email po kontakcie z nami.

  Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na rekomendowaniu ofert, które mogą odpowiadać Państwa preferencjom i zainteresowaniom.

5. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Przekazane nam dane nie są udostępnianie i są chronione przed wglądem osób trzecich.

 • 5.1. Dostawcy usług

  Państwa dane osobowe są przekazywane dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające).

  Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, do analizy ruchu w serwisie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych.

  Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii.

 • 5.2. Organy państwowe

  Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwowym.

6. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe związane z chęcią otrzymywania komunikatów marketingowych za pośrednictwem środków elektronicznych, będą przechowywane maksymalnie przez 2 lata od czasu ostatniej aktywności związanej z otrzymywaniem tego rodzaju wiadomości, a następnie zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail.

Dane osobowe zbierane przy wykorzystaniu plików cookies przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach Użytkowników plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies opisaliśmy w Polityce plików cookies

7. Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Zapewniamy realizację Państwa uprawnień wskazanych poniżej poprzez kontakt za pośrednictwem adresu e-mail: iod@zazelan.pl.

 • 7.1. Prawo do cofnięcia udzielonej zgody

  Na podstawie art. 7 ust. 3 RODO, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia każdej zgody, która została udzielona podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

  Cofnięcie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla Państwa. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

 • 7.2. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

  Na podstawie art. 17 RODO, przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Mają Państwo prawo żądania usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy:
  – została wycofana określona zgoda, w zakresie, w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę;
  – dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  – został wniesiony sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
  – dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

 • 7.3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

  Na podstawie art. 18 RODO, przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy takie żądanie zostanie zgłoszone, do czasu jego rozpatrzenia, nie będą Państwo mogli korzystać z określonych funkcjonalności lub usług, które związane były z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy także wysyłać do Państwa żadnych komunikatów, w tym marketingowych. Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w sytuacji, gdy:
  – zakwestionowana została prawidłowość danych osobowych – wykorzystanie tych danych zostanie ograniczone na czas potrzebny na weryfikację ich prawidłowości, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
  – przetwarzanie tych danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych wpłynęło żądanie do ograniczenia ich wykorzystania;
  – dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w jakich zostały zebrane lub wykorzystane, ale są Państwu potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  – wniesiony został sprzeciw wobec wykorzystania tych danych – wówczas ograniczenie następuje na czas niezbędny do zweryfikowania czy ochrona Państwa interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając te dane osobowe.

 • 7.4. Prawo dostępu do danych

  Na podstawie art. 15 RODO, przysługuje Państwu prawo do uzyskania od nas potwierdzenia przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy dane te są faktycznie przetwarzane, mają Państwo prawo do tego, aby:
  – uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  – uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji;
  – uzyskać kopię swoich danych osobowych.

  W przypadku chęci skorzystania z prawa dostępu do danych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych, o którym mowa w punkcie 2.

 • 7.5. Prawo do sprostowania danych

  Na podstawie art. 16 RODO, przysługuje Państwu prawo do żądania sprostowania podanych przez siebie danych osobowych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

 • 7.6. Prawo do przenoszenia danych

  Na podstawie art. 20 RODO, przysługuje Państwu prawo, aby otrzymać, dostarczone przez siebie dane osobowe, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Mogą Państwo również żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

  Państwa dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

 • 7.7. W jakim czasie spełniamy Państwa żądanie?

  Jeżeli wystąpią Państwo do nas z żądaniem wykonania wymienionych wyżej uprawnień, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu 30 dni, spełnimy je w ciągu kolejnych 60 dni informując uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

  Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 48h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Użytkownika ustawień w naszym systemie. Dlatego może się zdarzyć, że podczas aktualizacji systemów Użytkownik otrzyma od nas wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnował.

 • 7.8. Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

  Mogą Państwo zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących uprawnień.

  Jeżeli uważają Państwo, że prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane na mocy RODO zostały naruszone, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Serwis zbiera dane w miejscu do którego tylko my mamy dostęp zabezpieczony hasłami co znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do danych przez nieupoważnione systemy lub osoby.

9. W jaki sposób korzystamy z plików cookies?

Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdą Państwo w Polityce Plików Cookies.

Zmiany Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na tej stronie. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach będą Państwo informowani poprzez zamieszczenie odpowiednich komunikatów na głównych stronach serwisu internetowego, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Państwu także odrębne powiadomienia na wskazany adres e-mail.

Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień, które przysługują Państwu zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa.